Rietveld – Algemene / Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities.

ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden zoals die van

tijd tot tijd luiden.

 

GEBRUIKER: Rietveld-service., gevestigd te Zuilichem, hierna te noemen:

“Gebruiker” of “Rietveld-service”.

 

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, die met

Gebruiker onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met

Gebruiker een overeenkomst aangaat. Opdrachtgever en Gebruiker worden in het

hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met: “Partijen”.

 

BEVEILIGER: iedere natuurlijke persoon, die als zodanig bij Gebruiker staat

ingeschreven en/of is ingeleend bij derden die ten behoeve van Gebruiker

(Beveiligings)werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten uitvoering van de

overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

 

Beveiligings WERKZAAMHEDEN: alle door Gebruiker en/of de beveiliger ten behoeve

van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 

WERKLOCATIE; locatie waar de (beveiligers)werkzaamheden voor Opdrachtgever

uitgevoerd dienen te worden.

 

WERKTIJD: de gehele duur van de opdracht. Deze begint bij het aanvangen van de

werkzaamheden en eindigt bij de daadwerkelijke eindtijd van de werkzaamheden.

 

REISTIJD: de gehele duur van de Reistijd van woonplaats Beveiliger tot de

Werklocatie van Opdrachtgever en van Werklocatie Opdrachtgever tot aan

woonplaats van Beveiliger tezamen.

 

RUSTTIJD: de tijd dat de beveiliger het recht heeft om te rusten; per iedere dienst

van 5,5 uur onafgebroken werken heeft de beveiliger krachtens de wettelijke

bepalingen recht op 30 minuten Rusttijd. Per iedere dienst van 10 uur onafgebroken

werken heeft de beveiliger recht op 45 minuten Rusttijd.

 

REISKOSTEN: de kosten gemaakt voor het reizen van woonplaats beveiliger naar

Werklocatie en van Werklocatie terug naar woonplaats beveiliger. Dit betreft voor

Opdrachtgever een vast tarief. Gebruiker brengt 0,25 EUR per kilometer per

beveiliger in rekening gerekend vanaf Zuilichem.

 

DEFINITIES; bovenstaande definities zijn slechts bedoeld voor een duidelijke en

eenduidige uitleg van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,

overeenkomsten alsmede de feitelijke uitvoering van beveiligingswerkzaamheden

van en tussen Gebruiker en Opdrachtgever. Deze Algemene Voorwaarden blijven

ook na het beëindigen van de betreffende rechtsverhouding tussen Partijen van

toepassing.

2.2 Bij een offerte van Gebruiker wordt een exemplaar van deze Algemene

Voorwaarden aan Opdrachtgever verstrekt. Tevens zijn deze Algemene

Voorwaarden gepubliceerd op de website van Gebruiker.

2.3 Toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene

Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en de Algemene

Voorwaarden van Opdrachtgever maken uitdrukkelijk geen deel uit van de

overeenkomst tussen Partijen.

2.4 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk

schriftelijk in een overeenkomst tussen Partijen te worden overeengekomen en zijn

slechts rechtsgeldig voor zover deze door Gebruiker schriftelijk zijn aanvaard en

bevestigd.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn bovendien van toepassing op alle

(toekomstige) overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever, tenzij anders

wordt overeengekomen.

2.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

overeenkomsten alsmede de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden waarbij

voor de uitvoering van de opdracht derden dienen te worden betrokken.

2.7 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met

het bepaalde in de overeenkomst, prevaleren de betrokken bepalingen van de

overeenkomst.

2.8 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is,

zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht

blijven. In dit geval zullen Partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te

bereiken over alternatieve bepaling welke de oorspronkelijke bepaling zoveel

mogelijk benadert.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst.

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend en aldus

herroepelijk.

3.2 Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod van Gebruiker

gedurende twee weken van kracht.

3.3 Een overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever komt eerst tot stand

uitsluitend na schriftelijke bevestiging en/of telefonische bevestiging gevolgd door

een schriftelijke opdrachtbevestiging door Gebruiker, dan wel door uitvoering van

de opdracht door de Gebruiker dan wel wanneer de uitvoering van de opdracht voort

vloeit uit een eerder gesloten raamovereenkomst.

3.4 Eventuele aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst binden de Gebruiker

uitsluitend indien en voor zover deze door Gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap (laten) uitvoeren. Eén en ander

op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Gebruiker is geheel vrij in de keuze van de beveiliger(s) die voor de

werkzaamheden worden ingezet. Opdrachtgever kan een voorkeur uitspreken, maar

Gebruiker is niet gehouden hier navolging aan te geven.

4.3 Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden door de door haar

aangewezen (rechts)personen – waaronder ook derden – uit te laten voeren indien

en voor zover dit volgens Gebruiker is vereist voor een goede uitvoering van de

Overeenkomst. Dit vloeit voort uit de aard van de opdracht. De toepasselijkheid van

het artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

4 .4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan

Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn en/of waarvan de

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk en/of

bevorderlijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in ieder geval

voorafgaand aan de werkzaamheden aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de

voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en/of bevorderlijke gegevens

niet, dan wel niet tijdig, aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de

uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging

voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voorzieningen en

veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze

noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn en/of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn voor het uitvoeren

van de Overeenkomst. In ieder geval zal de Opdrachtgever zorgdragen voor de op

grond van publiekrechtelijk gestelde normen, zoals onder andere maar niet beperkt

tot de uit de Arbeidsomstandighedenwet vereiste voorzieningen en maatregelen

(zoals onder andere maar niet beperkt tot toiletten en een kantineruimte op de

Werklocatie).

4.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan

doordat de Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Overeenkomst deze

benodigde maatregelen dan wel voorzieningen niet, althans niet afdoende, heeft

getroffen dan wel beschikbaar heeft gesteld.

4.7 De Opdrachtgever draagt daarnaast zorg voor dat alle benodigde vergunningen

– voor aanvang van de eerste werkzaamheden – in het bezit zijn van Gebruiker,

waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn en/of

waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk

en/of bevorderlijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. In ieder geval zal de

Opdrachtgever zorgdragen voor de benodigde vergunning(en) in verband met het

plaatsen van beveiligers en/of andere projectmedewerkers.

4.8 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade dan wel gegeven boetes, van welke

aard dan ook, ontstaan door gebrek aan de vereiste vergunningen. Opdrachtgever

draagt deze kosten verbonden aan de ontstane schade, dan wel boetes.

4.9 Gebruiker is niet gehouden samen te werken met door de Opdrachtgever of

derden – zonder vooraf schriftelijk gegeven toestemming – ingeschakelde

Verkeersregelaars. Indien de Opdrachtgever en/of een derde andere beveiligers

heeft ingeschakeld, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op

te schorten en/of op te zeggen, conform artikel 7.

 

4.10 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan

doordat de Opdrachtgever de noodzakelijke en/of bevorderlijke gegevens niet heeft

verstrekt conform 4.3 4.4 en 4.5 van dit artikel, dan wel doordat Gebruiker is

uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens.

4.11. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle schade die voortvloeit uit het

niet naleven van het onbepaalde in 4.1 t/m 4.6 van dit artikel.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst.

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een

behoorlijke uitvoering naar het oordeel van Gebruiker noodzakelijk en/of bevorderlijk

is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, is Gebruiker in

een spoedeisend geval hiertoe bevoegd zonder daarover in overleg te treden met de

Opdrachtgever. Gebruiker is nimmer verplicht tot het wijzigen, verminderen of

aanvullen van de werkzaamheden.

5.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een

behoorlijke uitvoering naar het oordeel van Gebruiker noodzakelijk en/of bevorderlijk

is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, is Gebruiker in

een niet-spoedeisend geval hiertoe bevoegd, na overleg met de Opdrachtgever.

Gebruiker is nimmer verplicht tot het wijzigen, verminderen of aanvullen van de

werkzaamheden.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties heeft, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover inlichten. De

Opdrachtgever is verplicht de eventuele extra kosten in verband met de wijziging

van de werkzaamheden die noodzakelijk waren voor een behoorlijke uitvoering van

de Overeenkomst, te voldoen.

5.4 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen

werkzaamheden zullen worden verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de

omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden na de aanvaarding van de

opdracht niet zullen wijzigen. Indien de omstandigheden na aanvaarding van de

opdracht wijzigen, meldt Gebruiker dit tijdig aan Opdrachtgever en is Gebruiker

gerechtigd om de tarieven aan te passen en de overeenkomst te wijzigen. Gebruiker

meldt zulks per omgaande aan Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Annulering van de werkzaamheden.

6.1 De Opdrachtgever en Gebruiker hebben de mogelijkheid een overeengekomen

opdracht te annuleren.

6.2 Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Er is pas sprake van

gerechtvaardigde annulering indien Gebruiker deze schriftelijk heeft bevestigd.

6.3 In geval van tussentijdse annulering van overeengekomen

beveiligingswerkzaamheden door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever verplicht

de door Gebruiker in verband met de werkzaamheden gemaakte kosten te

vergoeden en verbeurt de Opdrachtgever hieronder opgenomen staffel te berekenen

boete, onverminderd het recht van Gebruiker volledige schadevergoeding te

vorderen.

6.4 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Deze annuleringskosten bedragen:

– bij annulering korter dan 12 uur  voor aanvang van de werkzaamheden: 100% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht;

– bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden: 75% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht.

– bij annulering korter dan 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden: 50% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht.

– bij annulering korter dan 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden: 25% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht.

– bij annulering  langer als 72 uur voor de aanvang van de werkzaamheden: 0% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht.

6.5. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

6.6 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtgever

wordt geannuleerd, of minder dan de overeengekomen uren worden ingezet, worden

de werkelijk gewerkte uren door beveiligers(s) in rekening gebracht waarbij een

minimum van 100% van de overeengekomen uren geldt.

 

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst.

7.1 De Gebruiker is te zijner keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot

schadevergoeding en onverminderd de hem verder toekomende rechten, de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering

van de overeenkomst opschorten indien.

7.2 Na het sluiten van de Overeenkomst aan Gebruiker ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet of niet

tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen.

7.3 Gebruiker de Opdrachtgever heeft verzocht voldoende zekerheid te stellen voor

de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel

onvoldoende. in geval van faillissement, liquidatie of (voorlopig) surseance van

betaling van de Opdrachtgever. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld. Indien

het vermogen van Opdrachtgever onder bewind wordt gesteld. Op opdrachtgever de

wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard. De Opdrachtgever

anderszins in verzuim is doordat Opdrachtgever niet of niet behoorlijk of niet tijdig

voldoet aan zijn verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

7.4 In de in sub genoemde gevallen is Gebruiker bevoegd en staat het ter vrije

bepaling van Gebruiker de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de

Overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht om

schadevergoeding te vorderen.

7.5 Indien van in sub genoemde gevallen sprake is, is Opdrachtgever van

rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De vorderingen die

Gebruiker heeft op Opdrachtgever zijn in bovengenoemde gevallen onmiddellijk

opeisbaar.

 

7.6 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of

materiaal waarvan Gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of

zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de

Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar

wordt, dat door nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst Gebruiker

verlies zal lijden op de uitvoering van de Overeenkomst, is Gebruiker bevoegd de

overeenkomst te ontbinden.

7.7 Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te doen ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst

onmogelijk is of naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan

worden gevergd.

7.8 Als Opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat sprake is van een

toerekenbare tekortkoming van Gebruiker en Gebruiker hiermee instemt, wordt de

overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. In dit geval heeft Gebruiker

recht op vergoeding van alle gemaakte kosten en vermogensschade zoals geleden

verlies en gederfde winst.

7.9 Opzeggingen dienen per aangetekend schrijven aan de andere partij kenbaar te

worden gemaakt. Tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft Opdrachtgever te allen tijde

aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

7.10 In geval van ontbinding zijn de vorderingen van Gebruiker onmiddellijk

opeisbaar en is de Opdrachtgever verplicht de door Gebruiker in verband met de

Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van

Gebruiker volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 

 

Artikel 8. Geheimhouding en non-concurrentie.

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij

in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als

dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 Partijen verplichten zich om gedurende de duur van de Overeenkomst en

gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan geen personeel van de

andere partij in dienst te nemen zonder toestemming van de andere partij.

 

 

 

Artikel 9. Intellectuele- en industriële eigendom.

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 (Geheimhouding en non-concurrentie)

van deze voorwaarden behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor

die haar toekomen op grond van de Auteurswet, dan wel op grond van enige andere

wetgeving op het gebied van intellectuele- en industriële eigendom.

9.2 Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,

schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers et cetera zijn uitsluitend bestemd

om te worden gebruikt door de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst en

mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden

verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Na afronding

van de werkzaamheden door Gebruiker, draagt de Opdrachtgever naar keuze van

Gebruiker zorg voor terugzending ofwel vernietiging van deze stukken.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de

werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van

de Overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter

kennis van derden wordt gebracht.

9.4 Gebruiker is gerechtigd ten behoeve van promotionele activiteiten de naam van

de Opdrachtgever dan wel het Project te gebruiken.

 

 

 

Artikel 10. Klachten.

10.1 Klachten met betrekking tot (beveiligers)werkzaamheden dienen binnen drie

dagen na beëindiging van deze werkzaamheden schriftelijk bij Gebruiker te worden

ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht wordt vermoed naar behoren te zijn

uitgevoerd.

10.2 Deze termijn van drie dagen is een fatale termijn. Klachten die na deze termijn

binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

10.3 Indien Gebruiker de klacht gegrond acht, zal Gebruiker de prestatie alsnog

verrichten zoals overeengekomen, voor zover de klacht tijdens het de

desbetreffende werkzaamheden wordt gemeld. Indien de klacht gegrond is en pas

na afloop van de desbetreffende werkzaamheden gemeld wordt en de nakoming

blijvend onmogelijk is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen

van artikel 15 (Aansprakelijkheid).

10.4 De verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs blijft bestaan, ook

indien de Opdrachtgever tijdig reclameert. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan

de betaling van het honorarium op te schorten dan wel te verrekenen in geval van

reclame.

 

Artikel 11. Prijzen.

11.1 Aan de Opdrachtgever wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – in

overeenstemming met de gesloten overeenkomst in rekening gebracht; de Werktijd,

(inclusief Rusttijd), de Reistijd en de Reiskosten, waarbij de totale tijd wordt afgerond

op 15 minuten naar boven.

11.2 Het eerste uur van de totale omvang Reistijd is voor rekening van Gebruiker.

11.3 In het geval dat gebruik wordt gemaakt door beveiliger van Openbaar Vervoer,

begint de Reistijd bij het NS Station of busstation van de woonplaats van de

beveiliger.

11.4 Indien de beveiliger binnen de eigen woonplaats reist, wordt aan de

Opdrachtgever geen Reistijd in rekening gebracht.

11.5 Voor de Werktijd geldt een minimum van vier uur per opdracht per dag per

beveiliger. Het geldende uurtarief staat vermeld in de opdrachtbevestiging en/of

overeenkomst tussen Partijen.

11.6 Alle prijzen, zoals genoemd in de opdrachtbevestiging en/of overeenkomst, zijn

exclusief BTW en eventuele andere door de overheid te heffen rechten of

belastingen.

 

11.7 Indien de opdracht plaatsvindt tussen 06.00 en 18.00 op maandag t/m vrijdag

wordt het reguliere tarief van Gebruiker in rekening gebracht, tenzij anders

overeengekomen. Voor de uren die beginnen na 18.00 of voortduren tot na 18:00 uur

en/of de uren tot 06:00 uur, wordt vanaf voornoemde tijdstippen 25% bovenop het

standaard uurtarief aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders

overeengekomen.

11.8 Vanaf de nacht van vrijdag op zaterdag tot maandagochtend 6.00 uur wordt een

toeslag van 50% ten opzichte van het reguliere tarief in rekening gebracht, tenzij

anders overeengekomen.

11.9 Indien Opdrachtgever een opdracht plaatst binnen 12 uur voor aanvang van de

gewenste opdracht, wordt een spoedtoeslag berekend van 50% op het reguliere

uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.

11.10 Noodzakelijkerwijs door de beveiliger te maken Parkeerkosten die ter plaatse

dienen te worden voldaan, worden doorbelast aan Opdrachtgever per factuur.

Eventueel andere kosten die ter plaatse gemaakt dienen te worden, zullen eveneens

door middel van facturatie achteraf aan de Opdrachtgever in rekening worden

gebracht.

11.11 Na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerde

of verhoogde belastingenheffingen en andere belastingen voor zover betrekking op

de opdracht, komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Betaling.

12.1 Een factuur van Gebruiker dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na

factuurdatum te voldoen op de door Gebruiker aan te geven wijze.

12.2 Indien de opdrachtbevestiging hierover niets vermeldt, dient betaling te

geschieden via overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van

Gebruiker.

12.3 De factuur wordt opgemaakt aan de hand van de in artikel 11 gemaakte kosten

en prijzen. De facturen worden opgemaakt op basis van de door de beveiliger

opgegeven uren en door de beveiliger en Gebruiker gemaakte kosten met betrekking

tot de opdracht.

12.4 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen

betalingstermijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Wederpartij is

eveneens aan Gebruiker direct rente verschuldigd.

12.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van de factuur

met de door hem gepretendeerde vorderingen op Gebruiker.

12.6 Betaling van het verschuldigde bedrag aan een ander dan de Opdrachtgever

geldt niet als bevrijdende betaling.

12.7 De betaling dient te geschieden in euro’s.

12.8 Eventuele vragen, dan wel opmerkingen over een ontvangen declaratie dienen

binnen 7 dagen na factuurdatum bij Gebruiker kenbaar te worden gemaakt, bij

gebreke waarvan de declaratie als akkoord bevonden wordt beschouwd. Eventuele

vragen en opmerkingen na voornoemde periode worden niet in behandeling

genomen.

12.9 Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet dan

wel indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van

faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder

dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Gebruiker op

Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, ook in het geval facturatie nog niet

heeft plaatsgevonden, en maakt Gebruiker tevens aanspraak op een

vertragingsrente/contractuele rente van 2% per maand van het openstaande

factuurbedrag(en), waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt

berekend.

12.10 Opdrachtgever is gehouden buitengerechtelijke kosten te vergoeden indien hij

niet binnen de afgesproken termijn betaalt.

12.11 Daarnaast vallen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor

rekening van Opdrachtgever waaronder ook – maar niet beperkt tot – de kosten voor

het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel

en het inwinnen van inlichtingen tenzij de Opdrachtgever aan kan tonen dat deze

onredelijk hoog zijn.

12.12 De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal

verschuldigde bedrag met een minimum van € 350.

12.13 Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de

verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende

kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door

Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vordering(en). Een

en ander ongeacht een eventuele andersluidende aanwijzing van de Gebruiker.

 

Artikel 13. Zekerheid.

13.1 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, of

anderszins goede grond bestaat dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet (op

tijd) zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Gebruiker

terstond genoegzame en in de door Gebruiker gewenste vorm zekerheid te stellen

en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen, bij

gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

13.2 Indien de Opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld niet binnen 14 dagen na

een daartoe strekkend schriftelijk verzoek gevolg heeft gegeven, worden al zijn

verplichtingen jegens Gebruiker direct opeisbaar.

13.3 Indien behoorlijke nakoming door Gebruiker ten gevolge van één of meer

omstandigheden, die niet voor rekening van Gebruiker komen – waaronder de

omstandigheden in het vorige lid genoemd, weersomstandigheden, staking,

overheidsmaatregelen zoals wegwerkzaamheden, vertragingen in het Openbaar

Vervoer, ziekte van Verkeersregelaar waardoor niet tijdig een vervanging kan

worden geregeld) – geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend,

heeft Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden en is Gebruiker aan

Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd.

 

 

Artikel 14. Verplichtingen Opdrachtgever.

14.1 De Opdrachtgever is in ieder geval verplicht zorg te dragen voor een degelijke

werkinstructie waaruit duidelijk blijkt welke werkzaamheden er verricht dienen te

worden.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid van Gebruiker.

15.1 De aansprakelijkheid van Gebruiker jegens de Opdrachtgever en derden voor

schade, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst,

is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het

desbetreffende geval aanspraak geeft. Indien en voor zover om welke reden dan ook

er geen verzekering is, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht

plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Gebruiker

steeds beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de Overeenkomst.

15.2 Gebruiker is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, zoals maar

niet beperkt tot schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade,

schade doordat werknemers van Gebruiker te laat ter plekke arriveren vanwege

vertragingen in de Reistijd die buiten de macht van Gebruiker liggen en/of die niet

reeds in de gebruikelijke door Gebruiker aangehouden reistijdmarge zijn

opgenomen, schade die is veroorzaakt door het niet-leidinggevende personeel van

Gebruiker, schade die het gevolg is van het niet verkrijgen van de vereiste

vergunningen door de Opdrachtgever, Gebruiker en/of anderen, schade die ontstaat

door overheidsingrijpen, zoals bijvoorbeeld het treffen van noodmaatregelen of het

veranderen van wetgeving et cetera.

15.3 Elk vorderingsrecht van de Opdrachtgever jegens Gebruiker vervalt na verloop

één jaar nadat de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst door Gebruiker zijn

voltooid en/of dienden te zijn voltooid, tenzij binnen één jaar een procedure

aanhangig is gemaakt. Bij deelovereenkomsten wordt deze termijn geacht te gelden

na afloop van de voltooiing van iedere deelovereenkomst.

15.4 De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker tegen aanspraken van derden in

verband met de uitvoering door Gebruiker van de Overeenkomst, tenzij in de

Overeenkomst en deze algemene voorwaarden expliciet is opgenomen dat deze

aanspraken voor rekening en risico van Gebruiker komen.

15.5 Bij het inschakelen van derden door Gebruiker zal zij steeds de nodige

zorgvuldigheid in acht nemen. Gebruiker is echter voor eventuele tekortkomingen

en/of onrechtmatig handelen van deze derden niet aansprakelijk.

15.6 De aansprakelijkheidsbeperking onder sub hier boven geldt tevens voor fouten

van door Gebruiker ingeschakelde derden en/of voor het niet deugdelijk

functioneren van door Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte

zaken.

15.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid

gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van

Gebruiker.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever.

16.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt in verband

met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of deze schade is toegebracht

door de Opdrachtgever of een derde.

 

Artikel 17 Overmacht.

17.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Gebruiker opgeschort. Indien

de overmacht zodanig is dat nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de

Overeenkomst op de overeengekomen datum, dan wel data, niet mogelijk is, zijn

beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval

voor Gebruiker een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van een

verbintenis verhinderen en die niet aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

Hieronder zullen in ieder geval, maar niet beperkt tot, de volgende omstandigheden

vallen: stakingen in andere bedrijven dan die van Gebruiker, stakingen in het bedrijf

van Gebruiker, (bovenmatig) ziekteverzuim in het bedrijf van Gebruiker, vertraging in

verband met bijvoorbeeld pech of files buiten de door Gebruiker berekende Reistijd

van de verkeersregelaars van Gebruiker, het niet verkrijgen van de voor de

uitvoering van de Overeenkomst benodigde vergunningen door Gebruiker, de

Opdrachtgever of een derde, ingrijpen van overheidswege,. niet voorzienbare

verkeers- en vervoersproblemen.

17.3 Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan

voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel van haar

verplichtingen afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze

factuur te voldoen als betrof het de betaling van een vergoeding voor een

afzonderlijke verbintenis.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

18.1 Op elke aanbieding, offerte en opdracht/overeenkomst tussen Gebruiker en

Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen tussen Gebruiker en Opdrachtgever uit hoofde van een

overeenkomst of voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Partijen zullen bij

uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, zulks ter vrije keuze van de

Gebruiker, aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 19. Geldigheid.

19.1 De ongeldigheid van één of meer bedingen in deze Algemene Voorwaarden kan

nimmer leiden tot aanspraken van de ene partij op de andere partij en laat de

geldigheid van alle andere bedingen onverlet.

19.2 Alle titelwoorden die gebruikt worden in deze Algemene Voorwaarden en/of in

een overeenkomst zijn voor het gemak en zijn van geen enkel belang voor de

interpretatie van de voorwaarden en/of de overeenkomst. Hieraan kunnen door

Partijen dan ook geen rechten worden ontleend.

19.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Gebruiker, maar

ook voor de bestuursleden van Gebruiker en voor de werknemers en hulppersonen

van Gebruiker, als waren zij door henzelf bedongen.

 

Artikel 20. Inschrijving.

20.1 Rietveld-service is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel te Eindhoven.

van Voordenpark 6K

5301 KP Zaltbommel

085 303 42 30

www.rietveld-service.nl

Info@rietveld-service